Torba seriýasy

“Cyan Pak”, Hytaýda ýerleşýän professional iýmit gaplaýyş öndürijisi we Zhejiangdaky çaphanasy bolup, her dürli ýöriteleşdirilen, ýokary hilli çeýe iýmit derejeli gaplamalara hyzmat hödürleýär.

doly gör
 • 10 ýyldan gowrak çeýe gaplamaga ünsi jemleýän gönüden-göni kompaniýa, araçy bolmazdan bolşy ýaly bäsdeşlik nyrhlaryny hödürleýär

  Öndüriji

  10 ýyldan gowrak çeýe gaplamaga ünsi jemleýän gönüden-göni kompaniýa, araçy bolmazdan bolşy ýaly bäsdeşlik nyrhlaryny hödürleýär

  köpräk oka
 • Hünär bilimi bolan hyzmat topary, Dil päsgelçiligi ýok, çalt jogap.

  24/7 Müşderi hyzmaty

  Hünär bilimi bolan hyzmat topary, Dil päsgelçiligi ýok, çalt jogap.

  köpräk oka
 • Howa ýükleri (Fedex, Dhl we ş.m.) we deňiz ýüklerini goşmak bilen dürli transport usullaryny goldaň

  Çalt öwrüm wagty

  Howa ýükleri (Fedex, Dhl we ş.m.) we deňiz ýüklerini goşmak bilen dürli transport usullaryny goldaň

  köpräk oka
 • Customörite çap edilen sumka üçin 1 # 10000pcs (Grawure Printing Technology) 2 # 1000pc

  Pes Moq (Iň az sargyt mukdary)

  Customörite çap edilen sumka üçin 1 # 10000pcs (Grawure Printing Technology) 2 # 1000pc

  köpräk oka
 • kofe
 • öý haýwanlary
 • şahsy ideg

biz hakda

Biz köp dürli çap, laminasiýa we sumka ýasaýjy maşynlar bilen enjamlaşdyryldy, şol sanda 3 sany ýokary tizlikli çaphana maşynlary bilen 10 reňk çap edip bilýär.Şeýle hem 3 sany laminasiýa maşynlary we 14 sany sumka ýasaýjy maşynlar bar ..

has köp düşün

iň soňky habarlar

 • täzelikler

  PLA gaplamasy barada bilmeli zatlaryňyz

  PLA näme?PLA dünýäde iň köp öndürilen bioplastikanyň biridir we dokma önümlerinden başlap, kosmetika çenli hemme zatda duş gelýär.Adatça dürli önümleri gaplamak üçin ulanylýan azyk we içgi pudagynda meşhurlyk gazanan toksinsiz ...

  Koprak oka
 • täzelikler

  Alýumin folga kofe haltasy nähili öndürilýär?

  Alýumin folga haltasy, paket üçin ýokary päsgelçilikli häsiýetli kofe noýbasyny gaplamak üçin giňden niýetlenendir we täze gowrulan noýba mümkin boldugyça uzak saklar.Uzak ýyllaryň dowamynda Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşýän kofe haltalaryny öndüriji hökmünde düşündirmekçi ...

  Koprak oka
 • täzelikler

  Kofe gaplamanyňyz näderejede durnukly?

  Dünýädäki kofe kärhanalary has durnukly, tegelek ykdysadyýet döretmäge üns berýärler.Muny ulanýan önümlerine we materiallaryna baha goşmak bilen edýärler.Şeýle hem, bir gezek ulanylýan gaplamany “ýaşyl” çözgütler bilen çalyşmakda öňegidişlik gazandylar.Günäniň bardygyny bilýäris ...

  Koprak oka
 • täzelikler

  Durmuş haltasy VS tekiz aşaky halta

  Dogry gaplama formatyny saýlamak kyn bolup biler.Gysga wagtyň içinde köp mukdarda müşderini özüne çekmeli.Paketiňiz dükanyň tekjesinde “metbugat sekretary” bolmaly.Ol sizi bäsdeşlikden tapawutlandyrmaly, şeýle hem hilini görkezmeli ...

  Koprak oka

gyzgyn önümler

 • Kofe noýbasy üçin ýöriteleşdirilen çap edilen blok aşaky halta
 • Kofe noýbasy üçin ýöriteleşdirilen aşaky halta
 • Kofe noýbasy üçin ýöriteleşdirilen aşaky halta
 • Gyzgyn folga möhürlemesi bilen lýuks özbaşdak düzülen halta

habar býulleteni