Torba seriýasy

“Cyan Pak”, Hytaýda ýerleşýän professional iýmit gaplaýyş öndürijisi we Zhejiangdaky çaphanasy bolup, her dürli ýöriteleşdirilen, ýokary hilli çeýe iýmit derejeli gaplamalara hyzmat hödürleýär.

doly gör
 • 10 ýyldan gowrak çeýe gaplamaga ünsi jemleýän gönüden-göni kompaniýa, araçy bolmazdan bolşy ýaly bäsdeşlik nyrhlaryny hödürleýär

  Öndüriji

  10 ýyldan gowrak çeýe gaplamaga ünsi jemleýän gönüden-göni kompaniýa, araçy bolmazdan bolşy ýaly bäsdeşlik nyrhlaryny hödürleýär

  köpräk oka
 • Hünär bilimi bolan hyzmat topary, Dil päsgelçiligi ýok, çalt jogap.

  24/7 Müşderi hyzmaty

  Hünär bilimi bolan hyzmat topary, Dil päsgelçiligi ýok, çalt jogap.

  köpräk oka
 • Howa ýükleri (Fedex, Dhl we ş.m.) we deňiz ýüklerini goşmak bilen dürli transport usullaryny goldaň

  Çalt öwrüm wagty

  Howa ýükleri (Fedex, Dhl we ş.m.) we deňiz ýüklerini goşmak bilen dürli transport usullaryny goldaň

  köpräk oka
 • Customörite çap edilen sumka üçin 1 # 10000pcs (Grawure Printing Technology) 2 # 1000pc

  Pes Moq (Iň az sargyt mukdary)

  Customörite çap edilen sumka üçin 1 # 10000pcs (Grawure Printing Technology) 2 # 1000pc

  köpräk oka
 • kofe
 • öý haýwanlary
 • şahsy ideg

biz hakda

Biz köp dürli çap, laminasiýa we sumka ýasaýjy maşynlar bilen enjamlaşdyryldy, şol sanda 3 sany ýokary tizlikli çaphana maşynlary bilen 10 reňk çap edip bilýär.Şeýle hem 3 sany laminasiýa maşynlary we 14 sany sumka ýasaýjy maşynlar bar ..

has köp düşün

iň soňky habarlar

 • täzelikler

  Kofe gaplamasynyň ýokarsynda zaýalanýan klapanlar oturdylmalymy?

  1960-njy ýyllarda oýlanyp tapylan bir taraplaýyn gaz çalşygy klapan, kofe gaplamasyny düýpgöter üýtgetdi.Döredilmezinden ozal, kofeni çeýe we howa geçirmeýän gaplarda saklamak kyndy.Pese gaçýan klapanlar, şonuň üçin kofe paketiniň çäginde habar berilmedik gahryman diýen ada eýe boldy ...

  Koprak oka
 • täzelikler

  Fasuly goramak üçin elde ýasalan kofe gutularyny we kofe haltalaryny birleşdirmek

  Söwda ösüşi kofe dükanlaryny müşderileriň goldawyny we girdejisini ýokarlandyrmak üçin işleýşini üýtgetmäge mejbur etdi.Kofe pudagyndaky kärhanalar üýtgeýän sarp edijileriň zerurlyklaryna we pudagyň ösüşine çalt uýgunlaşmaly boldular.“Covid-19” partlamasy wagtynda bu kompaniýalaryň nähili üýtgändigi ...

  Koprak oka
 • täzelikler

  Üýtgeşik kofe haltalary ýasamak üçin gollanma

  Ozal adaty çap etmegiň bahasy käbir horazlaryň çäkli neşir edilen kofe haltalaryny öndürmeginden saklanandyr.Digitalöne sanly çaphana tehnologiýasy ösensoň, has tygşytly we ekologiýa taýdan arassa saýlaw boldy.Gaýtadan ulanylýan we biodegradda çap etmek ...

  Koprak oka
 • täzelikler

  Kofe halta aýak we el möhürleýjileriniň möhürleme artykmaçlyklary

  Kofe horazlary üçin iň möhüm ädimleriň biri, kofe haltalaryny dogry möhürlemekdir.Kofe noýba gowrulandan soň hilini ýitirýär, şonuň üçin kofeniň täzeligini we beýleki islenýän häsiýetlerini saklamak üçin sumkalar berk ýapyk bolmaly.Tagamy we ysly kompy ösdürmäge we saklamaga kömek etmek üçin ...

  Koprak oka

gyzgyn önümler

 • Kofe noýbasy üçin ýöriteleşdirilen çap edilen blok aşaky halta
 • Kofe noýbasy üçin ýöriteleşdirilen aşaky halta
 • Kofe noýbasy üçin ýöriteleşdirilen aşaky halta
 • Gyzgyn folga möhürlemesi bilen lýuks özbaşdak düzülen halta

habar býulleteni