Torba seriýasy

“Cyan Pak”, Hytaýda ýerleşýän professional iýmit gaplaýyş öndürijisi we Zhejiangdaky çaphanasy bolup, her dürli ýöriteleşdirilen, ýokary hilli çeýe iýmit derejeli gaplamalara hyzmat hödürleýär.

giňişleýin seret
 • 10 ýyldan gowrak çeýe gaplamaga ünsi jemleýän gönüden-göni kompaniýa, araçy bolmazdan bolşy ýaly bäsdeşlik nyrhlaryny hödürleýär

  Öndüriji

  10 ýyldan gowrak çeýe gaplamaga ünsi jemleýän gönüden-göni kompaniýa, araçy bolmazdan bolşy ýaly bäsdeşlik nyrhlaryny hödürleýär

  köpräk oka
 • Hünär bilimi bolan hyzmat topary, Dil päsgelçiligi ýok, çalt jogap.

  24/7 Müşderi hyzmaty

  Hünär bilimi bolan hyzmat topary, Dil päsgelçiligi ýok, çalt jogap.

  köpräk oka
 • Howa ýükleri (Fedex, Dhl we ş.m.) we deňiz ýüklerini goşmak bilen dürli transport usullaryny goldaň

  Çalt öwrüm wagty

  Howa ýükleri (Fedex, Dhl we ş.m.) we deňiz ýüklerini goşmak bilen dürli transport usullaryny goldaň

  köpräk oka
 • Customörite çap edilen sumka üçin 1 # 10000pcs (Grawure Printing Technology) 2 # 1000pc

  Pes Moq (Iň az sargyt mukdary)

  Customörite çap edilen sumka üçin 1 # 10000pcs (Grawure Printing Technology) 2 # 1000pc

  köpräk oka
 • kofe
 • öý haýwanlary
 • şahsy ideg

biz hakda

Biz köp dürli çap, laminasiýa we sumka ýasaýjy maşynlar bilen enjamlaşdyryldy, şol sanda 3 sany ýokary tizlikli çaphana maşynlary bilen 10 reňk çap edip bilýär.Şeýle hem 3 sany laminasiýa maşynlary we 14 sany sumka ýasaýjy maşynlar bar ..

has köp düşün

iň soňky habarlar

 • täzelikler

  Kompost we biodegrirlenip bilýän kofe gaplamasynyň arasynda näme tapawut bar?

  Kofe gaplamagyň daşky gurşawa ýetirýän täsiri baradaky aladalaryň artmagy bilen, horazlar käseleri we sumkalary üçin has ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanýarlar.Bu, ýeriň ýaşamagy we gowurmak kärhanalarynyň uzak möhletli üstünligi üçin zerurdyr.Şäher häkimliginiň gaty galyndylary ...

  Koprak oka
 • täzelikler

  Şahsy kofe gutularynyň özüne çekijiligini seljermek

  Müşderileriň köpüsi gowrulan kofesini sumkalarda, haltalarda ýa-da dürli ululykdaky, reňkdäki we şekilli gaplarda kabul etmäge öwrenişdi.Şeýle-de bolsa, soňky döwürde şahsylaşdyrylan kofe gutularyna isleg artdy.Adaty kofe haltalary we sumkalar bilen deňeşdirilende, gutular kofe horazlaryna alternatiw opt ...

  Koprak oka
 • täzelikler

  Howany gowurmak kofe üçin iň oňat usulmy?

  Adamlara, zähmetiniň netijelerini kofeniň doglan ýeri diýlip atlandyrylýan Efiopiýada açyk otuň üstünde ep-esli gazanda bişirýänini görmek bolýar.Kofe horazlary gök kofeni hoşboý ysly, gowrulan noýba öwürmäge kömek edýän möhüm enjamlardygyny aýtdy ...

  Koprak oka
 • täzelikler

  Roaster esaslary: Kofe enjamlaryny web sahypaňyzda satmalymy?

  Gyzdyrmagyň täzeçillik usullary we seresaplylyk bilen saýlanan noýba köplenç bir horazyň sarp edijilere berýän zadynyň özenidir.Web sahypaňyzdan eýýäm noýba satyn alýan müşderilere piwo önümleriniň we esbaplarynyň has giň görnüşini hödürlemek artykmaçlyklary hödürleýär.Müşderiler spesifikasiýa barada has köp maglumat alyp bilerler ...

  Koprak oka

gyzgyn önümler

 • Kofe noýbasy üçin ýöriteleşdirilen çap edilen blok aşaky halta
 • Kofe noýbasy üçin ýöriteleşdirilen aşaky halta
 • Kofe noýbasy üçin ýöriteleşdirilen aşaky halta
 • Gyzgyn folga möhürlemesi bilen lýuks özbaşdak düzülen halta

habar býulleteni